Menu

Weer opnieuw beginnen met Alpha.

Wat een feest: ik doe weer mee met de nieu­we Al­pha­cur­sus in het na­jaar.
Het lijkt als­of de tijd heeft stil­ge­staan en ik word stil­ge­zet: de­zelf­de vrien­de­lij­ke ont­vangst, gast­vrij­heid, kern­ach­tig­heid en me­de­le­ven zijn in tien jaar tijd niets ver­an­derd. Het was toen voor mijn man en mij een ver­a­de­ming.
Er­gens in 2001 gin­gen we sa­men naar de och­tend-Al­pha in Gel­drop, be­nieuwd wat ons te wach­ten stond. Het be­gon goed: een ge­zel­lig huis­ka­mer met een ta­fel vol lek­ker­nij­en voor een heer­lijk ont­bijt, niet al­leen een goed be­gin van de dag maar ook van een cur­sus!
Het is me al­tijd bij­ge­ble­ven: toen ik la­ter drie jaar lang mee­deed met het Al­pha­team in de NGK, 8 jaar lang sa­men­werk­te met de pas­toor in Gel­drop in een och­tend-Al­pha­cur­sus, en daar­na nog eens een aan­tal ja­ren in on­ze ei­gen kerk Kruis­punt.
En nu mag ik weer aan­schui­ven als team­lid. Het is een groot voor­recht en een soort vi­rus waar­mee je be­smet kunt ra­ken…!
Ie­de­re keer als ik de nieu­we deel­ne­mers zie en hoor, met hun be­lang­rij­ke vra­gen en hun zoek­tocht mee­maak, ben ik weer dank­baar om in zo’n open en ont­span­nen set­ting mee te mo­gen doen.
Zeker om­dat ik nu deel uit­maak van een in­ter­ker­ke­lijk team, er­vaar ik het als een feest­je. Deel­ne­mers ver­ze­ke­ren ons al­tijd van het feit dat ze tij­dens de cur­sus zo­veel van el­kaar le­ren.
“Ik was he­le­maal niet be­kend met ka­tho­lie­ke men­sen”, ver­trouw­de een pro­tes­tan­te oud-deel­ne­mer mij eens toe. “Ik woon al meer dan 40 jaar in Bra­bant en ik heb nog nooit een goed ge­sprek ge­had met een ka­tho­liek.” Op de cur­sus maak­te hij ka­tho­lie­ke vrien­den voor het le­ven.
Door het ge­za­men­lijk eten, le­zen en luis­te­ren krij­gen veel deel­ne­mers meer res­pect voor de an­de­ren met een an­de­re ge­loofs­ach­ter­grond. Dat is een gro­te winst van de­ze cur­sus.
Men­sen be­vra­gen el­kaar waar­om ze dit of dat ge­lo­ven en dat dwingt vaak om op een pret­ti­ge ma­nier er­gens over na te den­ken. Het lijdt geen twij­fel dat dat een van de re­de­nen is van het gro­te suc­ces.
Ik ben blij dat ik daar sa­men met een fan­tas­tisch team een klein steen­tje aan mag bij­dra­gen.
Voor ie­der­een die twij­felt of het wel iets is voor hem of haar: ga vrij­blij­vend eens ken­nis­ma­ken en neem deel aan een aan­tal bij­een­kom­sten.
Zie de site voor meer in­for­ma­tie (www.alpha-zob.nl) of bel mij:

(Publicatiedatum: 1 oktober 2018)

 

Lianne Gast
Ex-coördinator Alpha ZOB
Tel. 040-28 59 952 of e-mail.